Regulamin sklepu internetowego Madonis

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej: „Regulaminem”) określa główne zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, tryb postępowania reklamacyjnego i inne uprawnienia Klienta. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę pod adresem www.madonis.sklep.pl. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest:

Madonis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

adres pocztowy: MADONIS Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: +48 62 78 49 101

adres poczty elektronicznej: esklep@madonis.pl 
KRS 00005905274

NIP 9970153559

Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Konto i inne usługi świadczone drogą elektroniczną
 4. Zamówienia i ich realizacja
 5. Towary
 6. Ceny i płatności
 7. Wady Towaru. Reklamacje
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów
 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 10. Postanowienia dotyczące klientów będących przedsiębiorcami
 11. Odpowiedzialność
 12. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną produktów znajdujących się w asortymencie Madonis Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w formie prowadzenia Konta, interaktywnych formularzy oraz Newslettera. 

1.2 Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, będących przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. 

1.3 Regulamin zostaje udostępniony Klientowi pod adresem https://madonis.sklep.pl/regulamin nieodpłatnie przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu.

1.4 Korzystanie ze Sklepu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu, powinien on zaprzestać korzystania ze Sklepu.

1.5 Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Klienta obowiązuje zakaz: a) dostarczania danych o charakterze bezprawnym lub naruszających prawa osób trzecich; b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; c) korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów. 

1.6 Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

1.7 Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej. 

1.8 Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:

a) sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu umożliwiającego prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu Internetowego

b) zainstalowania przeglądarki internetowej.

c) aktywnego konta poczty elektronicznej (email); włączona obsługa Cookies i JavaScript.

1.9 Sprzedawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez poszerzenie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejących funkcjonalności. Sprzedawca zastrzega ponadto możliwość wystąpienia czasowej niedostępności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność przeprowadzenia napraw, konserwacji, wprowadzenia niezbędnych adaptacji, zmian i innych podobnych czynności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z takich przerw. 

1.10 Sprzedawca realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie występuje którekolwiek z niżej wymienionych pojęć nadaje się mu następujące znaczenie:

Cena

Wartość brutto Towaru wyrażona w walucie PLN. Cena nie zawiera kosztu dostawy.

Czas Realizacji Zamówienia 

Czas, w którym Zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji nie obejmuje czasu dostawy. 

Dni robocze 

Oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy). 

Klient 

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego

Konsument

Należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto

Usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami. Posiadanie konta nie jest niezbędne w procesie składania zamówienia. 

Koszyk 

Usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia 

Newsletter 

Usługa świadczona drogą elektroniczną. Za jej pośrednictwem Sprzedawca informuje adresatów Newslettera m.in. o nowych produktach dostępnych w sklepie, wydarzeniach lub innych treściach dotyczących sprzedawanych Towarów, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego. 

Platforma internetowa

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

Polityka Prywatności 

Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu. 

Przedsiębiorca

Należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierającego lub zamierzającego zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub korzystającego z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

Osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin

Niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu. 

Sklep Internetowy (Sklep) 

Platforma internetowa dostępna on-line pod adresem internetowym www.madonis.sklep.pl, której właścicielem jest Sprzedawca i za pomocą której Klient może dokonać zakupu wybranych przez siebie Towarów. 

Sprzedawca

Należy przez to rozumieć Madonis Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mesznarach, NIP 9970153559, REGON: 363182050, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00005905274, adres e-mail: esklep@madonis.pl, telefon +48 62 78 49 101, który prowadzi Sklep Internetowy i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów.

Towar 

Produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; opisy oraz właściwości każdego Towaru udostępniane są w opisie na karcie produktu. 

Towar Promocyjny 

Oznacza produkt, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, którego cena została obniżona względem ceny wyjściowej Towaru. Towary które w danym momencie są Towarami Promocyjnymi znajdują się w zakładce „Promocje”. 

Umowa Sprzedaży 

Umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta na odległość według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu. 

Usługa elektroniczna

Należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

Zamówienie 

Oświadczenie woli Klienta równoważne ze złożeniem oferty złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego i określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Towarów, a także inne istotne warunki sprzedaży. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

3.1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu i nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

3.2 Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.3 Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.4 W celu założenia Konta, Klient dokonuje rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Następnie Klient postępuje zgodnie z komunikatami oraz treścią maila wysyłanego Klientowi w celu aktywacji Konta. Rejestracja Konta jest możliwa również w procesie składania zamówienia podczas wpisywania danych dotyczących szczegółów zamówienia. 

3.5 Dane wpisane do Formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe. Sprzedawca może uzależnić rejestrację Konta lub korzystanie ze Sklepu od weryfikacji lub uwiarygodnienia danych, które Klient podaje podczas rejestracji lub zamieszcza na Koncie. 

3.6 Podczas rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. 

3.7 Po potwierdzeniu dokonania rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany przez Klienta adres e-mail między Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na czas nieokreślony. 

3.8 Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku podania przez Klienta prawidłowych lub aktualnych danych. 

3.9 Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę. Zasubskrybowanie Newslettera następuje poprzez formularz dostępny na stronie madonis.sklep.pl. W celu zasubskrybowania Newslettera Klient podaje swój adres poczty elektronicznej (e-mail), dokonuje akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz uaktywnia przycisk “Zapisz się”, przez co pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

3.10 Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@madonis.pl lub też pisemnie na adres: Madonis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mesznary 2, 98-400 Wieruszów. Sprzedawca dokona potwierdzenia rozwiązania Umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji Konta. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.

3.11 Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Klientem, także poprzez usunięcie Konta Klienta, z ważnych przyczyn w każdym czasie za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, w szczególności w sytuacji: a) naruszenia przez Klienta warunków umowy i Regulaminu, b) podejmowania przez Klienta działań na szkodę innych Klientów, osób trzecich lub Sprzedawcy, c) gdy Sprzedawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę. 


4. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

4.1 Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

4.2 Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez zakładania Konta Klienta, poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym Formularzu zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia. W każdym z powyższych wypadków warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja postanowień regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia bez zakładania Konta Klienta minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy Sprzedaży, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

4.3 W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje Towary do Koszyka wybierając ich rodzaj i ilość oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, a także podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie elektronicznego Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane konieczne do wykonania Zamówienia nie są kompletne lub nieprawidłowe. Jeżeli skuteczny kontakt z Klientem nie jest możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

4.4 Przesłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

4.5 O całkowitej cenie za Towary objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

4.6 Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru. Towar może zostać Klientowi dostarczony: za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost.

 • Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest wyboru sposobu dostawy – kurier lub paczkomat. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link WYSYŁKA.

4.8 Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż z dniem zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy i nie później niż w terminie 7 dni od tego zdarzenia.

4.9 Zamówione towary wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.10 O wysłaniu przesyłki Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

4.11 W sprawie realizacji zamówień klient może kontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie pod numerem: +48 62 78 49 101, e-mailem pod adresem esklep@madonis.pl


5. TOWARY

5.1 Każdy towar oferowany w Sklepie Internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

5.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmiany ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej przez Klienta Zamówień.

5.3 Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy – oznacza to, że Towary na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje).

6. CENY I PŁATNOŚCI

6.1 Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Podane ceny obejmują wszelkie podatki  i opłaty związane z dokonywaną sprzedażą.

6.2 Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf. Faktury te będę przesyłane Klientowi na podany przez niego podczas finalizacji zamówienia adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.

6.3 Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24 lub imoje.pl lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy 96 1050 1461 1000 0090 3117 8057 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.

6.4 Rozliczenia transakcji kartką kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24 i imoje.

6.5 Płatność z tytułu zawartej umowy powinna nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi z chwilą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

6.6 W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt 6.5 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


7. WADY TOWARU. REKLAMACJE.

7.1 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7.2 W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

7.3 Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, ma prawo żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany wadliwego produktu na nowy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7.4 Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, w tym wadami Towaru, lub świadczeniem usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie w dowolnej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Sprzedawcy esklep@madonis.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy: Mesznary 2, 98-400 Wieruszów.

7.5 Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:

 1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres zgłaszającego, Adres Elektroniczny);
 2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;
 3. Oczekiwania co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;
 4. Dowód zakupu, jeśli reklamacja dotyczy zamówionego Towaru.

7.6 W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, Konsument lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.

7.7 Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta i powiadomi go o dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.

7.8 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.

7.9 Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7.10 Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerem telefonu: +48 62 78 49 101.


8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW

8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem – https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/).
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę).
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.3 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.4 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.5 Sprzedawca informuje Klienta będącego Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

9.1 Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Termin ten rozpoczyna bieg:

 1. od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 2. w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
 3. w przypadku, gdy Umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
 4. dla pozostałych przypadków – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

9.2 Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego.

9.3 W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, preferowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresesklep@madonis.pl lub na adres siedziby Sprzedawcy – Mesznary 2, 98-400 Wieruszów. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.4 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

9.5 Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wszelkie otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odstępuje, w szczególności Cenę Towaru oraz koszt dostawy, przy czym w zakresie zwrotu kosztów dostawy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę.

9.6 Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 9.7 poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i Konsument lub Sprzedawca i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie uzgodnią inaczej.

9.7 Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zachować stan niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Towar do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 •  Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.

10.2 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.3 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

10.4  Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

10.5 Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta będącego Przedsiębiorcą, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

10.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na niedostępność Towaru po stronie producenta.

10.7 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom będącym Przedsiębiorcą ogranicza się do kwoty, jaką Klient będący Przedsiębiorcą zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta będącego Przedsiębiorcą ,a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

10.8 W odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1 Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

11.2 Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta.

11.3 W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;
 2. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zaś awarii, zakłóceń, jaki i tego, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
 3. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.

11.4 Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.

11.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

12.2  Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.madonis.sklep.pl. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.

12.3 Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 14 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie www.madonis.sklep.pl. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

12.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

12.5 W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść po wyłączeniu postanowień nieważnych nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu. 

12.6 W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd Sprzedawcy, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych.

12.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 21.06.2024r.

Do pobrania:
Regulamin sklepu
Wzór formularza odstąpienia od umowy

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o promocjach i rabatach.

Wysyłka

Darmowa wysyłka już od 69 zł!

 

 

Formy płatności

Wybierz dogodny sposób płatności:
– przelewem online,
– blikiem,
– przelewem tradycyjnym.

 

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00

Metody płatności

Sposoby dostawy

PROMOCJE