Sklep internetowy www.madonis.sklep.pl prowadzony jest przez Madonis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX  Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 00005905274 z siedzibą 98-400 Wieruszów, Mesznary 2, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 9970153559, posiadający numer REGON: 363182050, BDO: 000014374


Dane kontaktowe
a.    adres pocztowy: MADONIS Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów
b.    adres poczty elektronicznej: esklep@madonis.pl 
c.    numer telefonu MADONIS Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI KLIENTA: +48 62 78 41 333 czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.


Postanowienia ogólne (definicje)

 1. Sprzedawca – Madonis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX  Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 00005905274 z siedzibą 98-400 Wieruszów, Mesznary 2, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 9970153559, posiadający numer REGON: 363182050, BDO: 000014374.
 2. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę pod adresem https://www.madonis.sklep.pl
 3. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć zamówienie towarów, gdzie Sprzedawca jest sprzedawcą w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), a Klient wg. ww. ustawy jest kupującym.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Klient:
  1. osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
  2. osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.
 6. Konsument – Klient, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Sklepu Internetowego dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.  


Składanie zamówień

 1. Klient składający zamówienie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz go zaakceptować.
 2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Podane ceny obejmują wszelkie podatki  i opłaty związane z dokonywaną sprzedażą.
 3. Zamówienia na towary wystawione w Sklepie Internetowym mogą być składane za pośrednictwem Serwisu. W sprawie realizacji zamówień klient może kontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie pod numerem: +48 62 78 41 333, e-mailem pod adresem esklep@madonis.pl
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem tradycyjnym, poprzez e-płatności  lub płatności kartą.


Towary

 1. Każdy towar oferowany w Sklepie Internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.


Koszty, realizacja zamówienia i termin wysyłki

 1. Zamówione towary wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. O wysłaniu przesyłki Towaru Klient zostanie powiadomiony droga e-mailową.
 3. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest wyboru sposobu dostawy – kurier lub paczkomat. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link WYSYŁKA
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż z dniem zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy i nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy .


Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy 96 1050 1461 1000 0090 3117 8057 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.
 3. Rozliczenia transakcji kartką kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 4. Płatność z tytułu zawartej umowy powinna nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi z chwilą zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.


Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary bez wad fizycznych lub prawnych. Sprzedawca odpowiada, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Reklamację należy sporządzić na piśmie i powinna ona zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji) Reklamacje można wysłać mailem na adres: esklep@madonis.pl. Oryginał reklamacji dołączyć do przesyłki wraz z reklamowanym przedmiotem.
 3. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerem telefonu: +48 62 78 41 333
 4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
 6. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rzu.gov.pl.


Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: MADONIS Sp. z o.o. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów lub na adres e-mail: esklep@madonis.pl
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się:
  1. dla umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
  3. gdy umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  4. dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem .
 8. Towar powinien być zwrócony na adres: MADONIS Sp. z o.o. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
 10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy sprzedaży.
 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.


Wystawianie opinii

Klient dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Madonis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX  Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 00005905274 z siedzibą 98-400 Wieruszów, Mesznary 2, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 9970153559, posiadający numer REGON: 363182050, BDO: 000014374
oraz na przetwarzanie przez esklep danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Do pobrania:
Regulamin sklepu
Wzór formularza odstąpienia od umowy

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o promocjach i rabatach.

Wysyłka

Darmowa wysyłka już od 160 zł!

 

 

Formy płatności

Możesz wybrać spośród następujących sposobów płatności:
– przelewem
– płatność ING | iMoje
– płatność poprzez dotpay

 

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00

Metody płatności

Sposoby dostawy

PROMOCJE